TVRDENIE VODIČA PROTI TVRDENIU POLÍCIE

Bratislava,

Ak vodič tvrdí, že nič nespáchal, ale polícia hovorí opak, nemusí polícia predložiť dôkazy o tom, že vodič priestupok naozaj spravil? Musí v správnom konaní dokázať vinu vodiča polícia, alebo musí obvinený dokázať svoju nevinu?

Odpoveď

Máte pravdu, polícia dôkazy predložiť musí, inak nemožno hovoriť o spáchaní priestupku. Skutková podstata priestupku je charakterizovaná štyrmi znakmi: subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna stránka. Subjektom je páchateľ priestupku, subjektívna stránka predstavuje zavinenie – úmyselné alebo z nedbanlivosti. Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ zákon výslovne nevyžaduje úmyselné zavinenie. Objektom sú spoločenské vzťahy chránené zákonom a objektívna stránka je daná konaním alebo opomenutím páchateľa priestupku. Ak by nebol objasnený čo i len jeden znak skutkovej podstaty, nemôžeme hovoriť o priestupku.

Ak by mi teda policajti nepreukázali moje konanie – napríklad nezastavenie na stopke alebo prekročenie zákonom stanovenej rýchlosti, tak by mi nepreukázali objektívnu stránku priestupku a ja by som nemohol byť uznaný za vinného z jeho spáchania. 

Aj v priestupkovom konaní totiž platí zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obžalovaného). To znamená, že ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú dôvodné pochybnosti o jej existencii a nebola políciou preukázaná, nemôžeme hovoriť o spáchaní priestupku a policajný orgán je povinný priestupkové konanie zastaviť.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?