RUŠENIE NOČNÉHO POKOJA

Bratislava,

Ako zákon definuje rušenie nočného pokoja? Kedy mám právo privolať hliadku a aké sú pokuty?

Odpoveď

Podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel (ďalej len “Priestupkový zákon”) upravuje, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.

Pojem nočný kľud nie je v Priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, ale v tejto časti si zákon pomáha s poukazom na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý ohraničuje nočný čas intervalom od 22.00 hod do 06.00 hod.

Preto sú občania povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení, strojov, vozidiel a ich používaní zamedzilo, vzniku a šíreniu hluku, ktorý je možné regulovať. Hlučnosť prejavov osôb sa musí vo všetkých miestach pobytu omedziť na mieru primeranú miestu pobytu a jeho podmienkam.  Tiež hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prijímače sa môžu používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli rušené.

Hlukový limit pre obytné zóny cez deň predstavuje 50 decibelov. Cez noc je limit znížený na úroveň 45 decibelov.

Ak by bol nočný kľud rušený zo strany tretích osôb ste oprávnený zavolať mestkú alebo štátnu políciu, ktoré majú v tomto prípade rovnaké právomoci a ktoré sú v oprávnených prípadoch oprávnené uložiť rušiteľom nočného kľudu pokutu až do výšky 33,- Eur.

V praxi ale ostáva problém, ako prekročenie hlukového limitu 45 decibelov v noci zmerať, keďže ani štátna ani mestská polícia takýmito meračmi hluku nie sú vybavené. Takéto merania robia špecifikované spoločnosti a samozrejme za odplatu. Preto veľakrát záleží na situácii ktorá je zdrojom prekročenia hlukového limitu a od osôb ktoré ju spôsobujú, či im dohováranie zo strany polície bude dostatočné a od takéhoto konania tieto osoby dobrovoľne upustia. 

V týchto prípadoch by mala polícia napríklad i posúdiť, či porušenie nočného kľudu nie je priestupkom aj podľa § 47 ods. 1 písm. c) Priestupkového zákona, lebo podľa tohto ustanovenia sa priestupku sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie alebo aj trestného činu výtržníctva.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?