REVÍZOR A KONTROLA DOKLADOV TOTOŽNOSTI

Bratislava,

Je revízor alebo pracovník SBS, ktorý ho sprevádza, oprávnený požadovať doklad totožnosti, brániť pasažierovi vystúpiť alebo inak obmedzovať jeho osobnú slobodu?

Odpoveď

Revízor môže cestujúcemu bez platného cestovného lístka uložiť pokutu alebo povinnosť preukázať svoju totožnosť. Zákon ho však neoprávňuje požadovať doklad totožnosti.

Cestujúci, prichytený bez platného lístka, je povinný poskytnúť len identifikačné údaje na vymáhanie pokuty: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti.

SBS-kár s revízorom chodí len kvôli ochrane revízora samého. Voči cestujúcemu nemá žiadne oprávnenia. Doklad totožnosti teda od nikoho požadovať nemôže.

K druhej časti otázky: revízor ani príslušník SBS nie sú oprávnení obmedzovať osobnú slobodu cestujúceho. Ani brániť mu vo vystúpení z dopravného prostriedku.  

Nezakúpenie si cestovného lístka nie je trestným činom ani priestupkom. Je to len porušenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o preprave zo strany cestujúceho. Ani polícia, privolaná revízorom na čierneho pasažiera, by preto od takéhoto cestujúceho nemala požadovať vysvetlenie ani preukázanie jeho totožnosti.

Aj keby k identifikáciii cestujúceho prišlo, policajt nie je oprávnený údaje poskytnúť vodičovi, inému členovi osádky, revízorovi a už v žiadnom prípade nie príslušníkovi SBS. 

Ak chcete vedieť viac, pozrite si Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zvlášť § 12 a § 14.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?