POLICAJT A KONTROLA TOTOŽNOSTI

Bratislava,

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či musím predložiť policajtovi občiansky preukaz ako zákazník reštaurácie, do ktorej prišli policajti kvôli udalosti, ktorá sa stala deň predtým. Zapojil som sa do diskusie medzi majiteľkou a policajtom, ktorý od nej žiadal mobil. Po mojej pripomienke sa do mňa policajt pustil, že som nejaký moc múdry a nech im dám občiansky preukaz. Som povinný dať občiansky preukaz policajtom ak som sa nedopustil priestupku ?

Policajt od vás nemôže len tak bezdôvodne požadovať občiansky preukaz. Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti, ale len ak je to potrebné na plnenie úloh policajného zboru podľa zákona.

Medzi takéto úlohy patrí napríklad ochrana základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľovanie trestných činov a ich páchateľov, odhaľovanie priestupkov, ochrana hraníc, zabezpečovanie verejného poriadku a ďalšie, ktoré sú vymenované v § 2 zákona o policajnom zbore.

Ak totožnosť vašej osoby v prípade, ktorý opisujete nesúvisí s úlohami policajného zboru, napríklad odhaľovaním páchateľov priestupkov alebo trestného činu, nemá prečo policajt žiadať od vás, aby ste mu predložili občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.

Zároveň platí, že pri vykonávaní svojej služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?