POKUTA OD POLICAJTA MIMO SLUŽBY?

Bratislava,

Môžem od policajta dostať pokutu mimo jeho pracovnej doby?

Odpoveď

Podľa obsahu otázky pre jednoduchosť predpokladám, že sa bude jednať poväčšine asi o uloženie blokovej pokuty, v blokovom konaní, teda na mieste za spáchanie určitého priestupku. Treba si však uvedomiť, že samotné udelenie pokuty je už poslednou fázou tohto služobného zákroku, ktorému logicky musí predchádzať jej začiatok a to v prvom rade preukázanie príslušnosti policajta k Policajnému zboru pred služobným zákrokom.

Podľa § 13 a nasledujúcich,  zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, policajt vo všeobecnosti preukazuje svoju príslušnosť k Policajnému zboru služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický titul.

Z uvedeného vyplýva, že policajt je povinný zo zákona takýmto predpísaným zákonným spôsobom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru pri výkone svojej služobnej činnosti, ak to povaha a okolnosti služebného zákroku dovoľujú.

A väčšinou v praxi sa občania stretávajú len so služobnou činnosťou, ktorej povaha a okolnosti služebného zákroku dovoľujú, aby policajt pri služobnej činnosti bol v služobnej rovnošate. Z tejto zákonnej povinnosti policajta teda vyplýva záver, že policajt môže uložiť pokutu len ak je v služobnej rovnošate.

Napríklad oprávnenie na zastavenie vozidla je oprávnený iba policajt v niektorej zo služobných rovnošiat, ktorých podoba je upravená vo vyhláške ministerstva vnútra. Preto, pokiaľ by vás zastavovala osoba, ktorá by nemala niektorý z uvedených typov služobných rovnošiat, nemusíte takejto výzve na zastavenie uposlúchnuťa teda nepríde následne ani k udeleniu pokuty.

Ale aj tu zákon o Policajnom zbore pozná výnimky, kedy  policajt nepoužíva na slušobnej rovnošate s identifikačným číslom pri výkone služobnej činnosti menovku policajta a to je v prípade ak zakročuje pod jednotným velením, pri služobnom zákroku policajta v službe osobitného určenia alebo v osobitných prípadoch pri použití ochrannej kukly policajtom a ak je policajt zaradený v pohotovostnom policajnom útvare okrem jeho určenia na výkon hliadkovej alebo obchôdzkovej služby.

Vyššie uvedené výnimky sú však takého charakteru a vykonávané za takých situácií, že bežný občan sa v bežnom živote s takýmito situáciami nestretne, a ak by aj áno, určite mu žiadny policajt bez služobnej rovnošaty v týchto výnimočných situáciách pokutu udelovať nebude, lebo služobný zákrok sledoval iný cieľ.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?