POČÚVANIE HLASNEJ HUDBY POČAS DŇA

Bratislava,

Podvečer o 17:00 prišla za mnou obecná polícia, že mi hlasno hrá hudba. Nočný kľud je podľa môjho názoru až o 22:00. Môžu mi zakázať cez deň počúvať hudbu aj keď je hlasná, alebo na to právo nemajú ? Ďakujem.

Pojem nočný kľud nie je v Priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, ale v tejto časti si zákon pomáha s poukazom na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý ohraničuje nočný čas intervalom od 22.00 hod do 06.00 hod.

Preto sú občania povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení, strojov, vozidiel a ich používaní zamedzilo, vzniku a šíreniu hluku, ktorý je možné regulovať. Hlučnosť prejavov osôb sa musí vo všetkých miestach pobytu obmedziť na mieru primeranú miestu pobytu a jeho podmienkam.  Tiež hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prijímače sa môžu používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli rušené.

Hlukový limit pre obytné zóny cez deň predstavuje 50 decibelov. Cez noc je limit znížený na úroveň 45 decibelov.

Ani počas dňa v čase od 6:00 do 22:00 teda nemôžete obťažovať susedov hlasnou hudbou, ktorá by prekračovala spomenutých 50 decibelov. Občiansky zákonník stanovuje, že vlastník alebo osoba užívajúca nehnuteľnosť sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovala iného, alebo čím by vážne ohrozovala výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

Práva na ochranu proti uvedeným zásahom sa môžu susedia domáhať, ak ich vaše zásahy obťažujú nad mieru primeranú pomerom.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?