PAPUČA PRÁVOM?

Bratislava,

Môžem dokázať, že mi bola neprávom udelená „papuča”?

Odpoveď

V tomto prípade je podstatné , akí policajti papuču nasadili. Či to boli mestskí resp. obecní alebo štátni policajti. Malo by to byť viditeľne označené na papuči, na ktorej tiež musí byť uvedený spôsob vyrozumenia policajta, ktorý je oprávnený papuču odstrániť.

Na mieste spáchania priestupku ho policajt s vami prejedná a vysvetlí, akého priestupku a akým konaním ste sa dopustili. Keď je skutkový stav spoľahlivo zistený a pokutu za priestupok ste ochotný dobrovoľne uhradiť, policajt vám dá blokovú pokutu, ktorú je možné uložiť len do výšky 33,- EUR.

Výhodou prejednania priestupku v blokovom konaní je relatívne nízka suma uloženého priestupku. Na druhej strane je nevýhodou, že proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť, ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

Ak by ste neboli ochotný zaplatiť pokutu za priestupok na mieste, bude vaše konanie ďalej posudzované a riešené na príslušnom správnom orgáne alebo polícii v riadnom správnom konaní, kde môžete na svoju obranu predkložiť všetky dôkazy (listinné, svedecké výpovede, fotografický materiál a pod.), že ste priestupok nespáchali.

Ak vás však uznajú vinným, pokuta býva podľa zákona o priestupkoch alebo zákona o cestnej premávke oveľa vyššia ako v blokovom konaní.

V odpovedi predpokladáme nasadenie papuče v menej závažných  prípadoch, v tomto smere sa väčšinou ukladajú za takýto preistupok blokové pokuty do 50,- Eur, aby sa priestupok mohol prejednať na mieste samom s prestupcom. Niežeby za priestupok zákon nepoznal vyššiu pokutu v peňažnom vyjadrení ale podľa zákona o priestupkoch v blokovom konaní môže byť pokuta vo všeobecnosti uložená len do 33,- Eur.

Vyššiu pokutu je možné uložiť len vtedy keď to osobitná časť zákona o priestupkoch výslovne upravuje a dovoľuje alebo ak je inak ustanovené výslovne v inom zákone, osobitnom ktorý priestupky z iných oblastí upravuje. Hovoríme napríklad o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa paragrafu 22 ods.1 písm. a) až l), za tieto je možné uložiť pokutu až do 1500,- Eur, pod ktoré sa dá priradiť nasadenú papuču.

 

Zb. o priestupkoch v znení noviel, zákon č. 372/1990, § 22

Z. z. o cestnej premávke v znení noviel, zákon č. 8/2009

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?