KRÁDEŽ A SÚHLAS POŠKODENÉHO S TRESTNÝM STÍHANÍM

Bratislava,

Podala som na priateľa trestné oznámenie za krádež a vyhrážanie, priateľ má podmienku za krádež na jeden rok, hrozí mu basa. Môžem to oznámenie stiahnuť. Ak áno čo mi hrozí?  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

V zásade trestné oznámenie nie je možné stiahnuť, pretože polícia a prokuratúra musia zo zákona takéto skutočnosti preveriť a vyšetriť. Policajt a prokurátor sú povinní prijať vami podané trestné oznámenie, ktoré už ďalej preveria bez ohľadu na to, či chcete ďalej pokračovať vo vyšetrovaní skutočností.

Existuje však inštitút súhlasu poškodeného. Trestný poriadok určuje, že toto právo máte ako poškodený trestným činom, ktorý má blízky vzťah k páchateľovi, pričom aj vy by ste boli nepriamo postihnutý samotným potrestaním páchateľa.

Trestný poriadok presne určuje, pri ktorých trestných činoch možno začať alebo v už začatom trestnom konaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Sú to: trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví, ohrozovania pohlavnou chorobou, neposkytnutia pomoci, krádeže, sprenevery, neoprávneného užívania cudzej veci, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, podvodu, podielnictva, úžery, zatajenia veci, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, poškodzovania veriteľa, zvýhodňovania veriteľa, poškodzovania cudzej veci, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií, porušovania autorského práva, krivého obvinenia, nebezpečného prenasledovania, ohovárania, poškodzovania cudzích práv proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

Súhlas poškodeného nie je možné použiť vtedy, ak bola takýmto činom spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

Súhlas s trestným stíhaním môžete ako poškodená vziať späť výslovným vyhlásením kedykoľvek, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?