KONTROLA TOTOŽNOSTI NA PARKOVISKU

Bratislava,

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať bola som s priateľom na výlete jednej nemenovanej jaskyne. Pri príchode sme zaparkovali na verejnom parkovisku slúžiacom pre naštevníkov a šli sme na prehliadku jaskyne, keď sme po skončení prehliadky šli naspäť, tak som si všimla na parkovisku policajtov. Keď sme došli k našmu autu zrazu boli pri nás a pýtali od nás doklad totožnosti. Po odpísaní údajov na papier nám vrátili doklady s odpoveďou všetko poriadku. Bolo nám povedané, že je to kontrola navštevníkov. Je to bežné ?

Policajti boli oprávnení postupovať tak, ako ste to opísali, ak plnia niektorú z úloh vyplývajúcich z ich zákonných kompetencií.

Tie sú definované v § 2 zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore. Ide najmä o spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, ochrane majetku, odhaľovaní trestných činov, zistovaní pachateľov a ďalšie.

Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné, na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti, a to najmä občianskym preukazom alebo pasom.

Namiesto týchto dokladov môže osoba predložiť aj potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.

Ak vyzvaná osoba odmietne policajtovi preukázať svoju totožnosť a neposkytne ani súčinnosť na zistenie a overenie svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar PZ za účelom zistenia jej totožnosti.

Na druhej strane, vy zase máte právo na to, aby sa vám policajt riadne legitimoval svojím služobným preukazom. Je povinný vám ho predložiť na nahliadnutie.

Zároveň platí, že pri vykonávaní svojej služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?