DOKUMENTOVANIE POHORŠUJÚCEHO SPRÁVANIA

Bratislava,

Mám právo fotiť, alebo kamerovať človeka s pohoršujúcim správaním (napr. exhibicionistu) za účelom jeho potrestania?

Odpoveď

Zákon o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré fyzická osoba spracúva pre vlastnú potrebu výlučne osobných alebo domácich činností.

Právo fotiť na fotoaparát, alebo natáčať na kameru má len fyzická osoba, ktorá fotí, či natáča pre vlastnú potrebu skutok, pri ktorom boli jej práva porušené, alebo jej vznikla priamo škoda.

Ďalšou podmienkou je, že takéto záznamy môžu byť využité len pre svoje účely a nesmú byť zverejnené a sprístupnené, alebo poskytnuté tretej osobe, pričom lehota na ich uchovávanie je 15 dní od vyhotovenia. Ak v tejto lehote nebudú využité pre uvedené účely, musia byť zlikvidované.

Ak splníte vyššie uvedené kritéria, nebude vaše konanie posudzované v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, čo však nevylučuje vašu zodpovednosť za svoje konanie podľa Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti. Podľa neho sa obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy smú vyhotoviť, alebo použiť len s privolením danej fyzickej osoby. Privolenie nie je potrebné, ak ide o úradné účely na základe zákona, vedecké a umelecké účely alebo tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom ani také použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Fyzická osoba má v odôvodnených prípadoch právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú určí súd.

Vystavujete sa možnosti uloženia pokuty zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a žalobe zo strany tretej osoby o ochranu osobnosti.

Na druhej strane by sa takéto konanie osoby dalo posúdiť ako priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie. Za tento priestupok je pokuta do 100 eur.

Priestupok musí spĺnať tri znaky – musí byť spáchaný verejne, jednanie musí subjektívne pohoršovať spravidla viacej než dve osoby a musí byť v rozpore s obsahom mravnosti.

 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení noviel, zákon č. 122/2013, § 3 ods. 2 písm. a)

Občiansky zákonník v znení noviel, zákon č. 40/1964

Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti, § 11 až 16

Zb. o priestupkoch v znení noviel, § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 372/1990

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?