CIGARETOVÝ DYM OD SUSEDOV

Bratislava,

Moja izba susedí s balkónom vedľajšieho bytu, na ktorom ľudia fajčia. Dym mi ide do izby. Upozornila som ich na to. Odpovedali ale, že inde fajčiť nemôžu. Presunuli sa síce na opačný koniec balkóna, cigaretový dym mi však do izby stále vniká. Dá sa s tým niečo robiť?

Odpoveď

Nie ste sama, kto sa s takouto situáciou stretáva. Žiadny zákon však nezakazuje fajčenie na balkóne bytu. Aj zákon na ochranu nefajčiarov obmedzuje fajčiarov len na verejných priestranstvách, čo však balkón súkromného bytu nie je.

Jediným prostriedkom právnej ochrany je pre vás len žaloba na ochranu susedských práv podľa § 127 Občianskeho zákonníka. Ten stanovuje, že vlastník alebo osoba užívajúca nehnuteľnosť sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovala iného, alebo čím by vážne ohrozovala výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

Práva na ochranu proti uvedeným zásahom sa môžete domáhať, ak vás jeho zásahy obťažujú nad mieru primeranú pomerom. Ak túto skutočnosť nepreukážete, z pohľadu zákona sa takéto správanie považuje za bežné a musíte ho strpieť.

Pojem nad mieru primeranú pomerom nie je v Občianskom zákonníku definovaný, jeho naplnenie tak musíte pred súdom dokázať vy. To je veľmi zložité. Na podporu svojich tvrdení ale môžete použiť napríklad svedecké výpovede susedov alebo lekárske správy potvrdzujúce, že máte zdravotné problémy súvisiace s vdychovaním cigaretového dymu a podobne.

Budete tiež musieť preukázať, že vzduch je znečisťovaný tým susedom, na ktorého je podaná žaloba. Ak sa vám to všetko podarí, súd môže susedovi uložiť povinnosť zdržať sa fajčenia na svojom balkóne. Rozsudok slovenských súdov v takejto veci som ale ešte nevidel.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?