ZVEREJNENIE VIDEA S VIDITEĽNÝM EČV NA INTERNETE

Bratislava,

Môže sa na internete šíriť videozáznam z autokamery, na ktorom je zachytené EČV? Je zverejnenie EČV trestné?

Odpoveď

Vaša prvá otázka v sebe spája dva okruhy problémov: či môžete na internete šíriť videozáznam z autokamery ako taký a či sa môže jednať o záznam so zachyteným EČV. 

Prvou časťou otázky sa zaoberal aj Úrad na ochranu osobných údajov SR. Závery jeho usmernenia sú také, že z pôsobnosti zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov sú vyňaté osobné údaje, ktoré spracúva fyzická osoba pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich činností. Autokameru teda môžete použiť v prípade škodovej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť na vašom majetku alebo osobe. Okrem týchto prípadov záznamy nemôžete zverejniť alebo poskytnúť tretej strane. Navyše, uchovávať ich môžete nie viac ako 15 dní.

Nie je teda podstatné, či ste na autokamere zachytili EČV alebo nie. Záznam nesmiete archivovať dlhšie ako 15 dní od jeho vyhotovenia, pokiaľ jeho obsahom nie je situácia, ktorou dokumentujete vám vzniknutú škodu pre účely poistnej udalosti či dôkazu trestného činu alebo priestupku. Záznam nemôžete šíriť internetom. Ak by ste konali inak, vaše konanie by mohlo byť posudzované ako spracúvanie osobných údajov a prípadné spory by sa následne posudzovali podľa Občianskeho zákonníka.

Šírenie videozáznamu, na ktorom je zachytené EČV, je možné – spolu so zverejnením ďalších informácií ako je typ a farba vozidla, kde a za akých okolností záznam vznikol – posudzovať ako porušenie práva fyzickej osoby na ochranu osobných údajov. Spomínané identifikátory totiž patria konkrétnej fyzickej osobe, ktorá podľa nich môže byť identifikovaná.

Trestnú zodpovednosť za zverejnenie EČV by ste mali, ak by ste neoprávnene poskytli, sprístupnili, alebo zverejnili osobné údaje o inej osobe v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby alebo osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie. Vtedy by ste sa dopustili trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

To sa vás však, myslím, netýka. Trestnoprávne by ste sa preto nezodpovedali, čo však nevylučuje občianskoprávne žaloby na ochranu osobnosti zo strany dotknutých osôb.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?