ZÁZNAM VÝPOVEDE

Bratislava,

Je možné robiť audio či videozáznam výpovede svedkov, poškodeného alebo obvineného v priestupkovom či trestnom konaní? Je to zakázané, ak s tým napríklad svedok nesúhlasí?

Odpoveď

Z vašej otázky nie je úplne jasné, či sa pýtate na možnosť vyhotovenia záznamov zo strany svedka, poškodeného, obvineného v priestupkovom alebo trestnom konaní alebo na možnosť vyhotovenia takéhoto záznamu zo strany štátnych orgánov. Preto ponúkam stručné vysvetlenie celej širokej problematiky.

Problematiku audio či videozáznamov výpovedí v priestupkovom konaní rieši Stanovisko Konzultačného zboru MV SR pre aplikáciu správneho poriadku zo 16. 1. 2003. V ňom sa konštatuje, že účastník správneho konania pred orgánmi verejnej správy je oprávnený vyhotovovať si zvukový záznam z ústneho konania, ako je napríklad ústne pojednávanie pri konaní o priestupku.

Štátne orgány môžu konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Žiadny zákon štátnym orgánom nepovoľuje vyhotovovať záznamy z priestupkového konania. Preto som toho názoru, že štátne orgány nie sú oprávnené v priestupkovom konaní záznam vyhotovovať.

V trestnom konaní je situácia upravená o niečo lepšie. V prípravnom konaní, ktoré predchádza konaniu na súde, orgány činné v trestnom konaní väčšinou zvukové alebo obrazové záznamy nerobia. O priebehu výpovedí vyhotovia písomnú zápisnicu.

Podľa § 58 ods. 7 Trestného poriadku môžu použiť iné vhodné záznamové zariadenia. Tie sa však používajú len zriedka, v závažných trestných veciach, na zaznamenanie výpovedí kľúčových svedkov, obvinených alebo pri konfrontáciách. V týchto prípadoch sa súhlas napríklad svedka nevyžaduje, nahrávaný ale musí byť o zázname výpovede vopred informovaný.

Inak je to pri vypočúvaní svedka, ktorý je mladší ako 18 rokov. Ak ide o trestný čin spáchaný voči blízkej alebo zverenej osobe, alebo je zrejmé, že opätovná výpoveď osoby mladšej ako 18 rokov môže byť ovplyvnená, či ak by výsluch mohol nepriaznivo ovplyvňovať duševný a mravný vývoj takejto osoby, pri výsluchu sa vyhotoví zvukový alebo obrazový záznam. Účelom je, aby osoba mladšia ako 18 rokov mohla byť v ďalšom konaní vypočutá len výnimočne. O veciach, ktorých oživovanie v pamäti by vzhľadom na jej vek mohlo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj, totiž treba výsluch vykonávať obzvlášť ohľaduplne, a tak, aby sa v ďalšom konaní už nemusel opakovať.

V prípravnom konaní je možné vyhotovovať iba zvukový záznam výpovede svedkov – poškodených a obvinených. Len tieto subjekty sú stranami trestného konania. Z ústavy totiž vyplýva právo každého konať to, čo zákonom nie je zakázané. Ak by orgány činné v trestnom konaní požiadavku na vyhotovenie zvukového záznamu odmietli, je možné požiadať dozorujúceho prokurátora o preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

Od 1. 3. 2015 má súd v trestnom konaní povinnosť vyhotoviť popri zápisnici z pojednávania aj zvukový záznam. Ten potom tvorí súčasť súdneho spisu. Účastníci konania a ich zástupcovia majú možnosť požiadať súd o vyhotovenie kópie zvukového záznamu za úhradu nákladov.

Ak Trestný poriadok neustanovuje inak, fyzické a právnické osoby môžu z priebehu hlavného pojednávania vyhotovovať zvukový záznam a so súhlasom predsedu senátu aj zvukový prenos. Predseda senátu môže vyhotovovanie zvukových záznamov zakázať,

a) ak by to rušilo priebeh hlavného pojednávania,

b) ak sa na hlavnom pojednávaní preberajú okolnosti tvoriace tajomstvo chránené osobitným zákonom,

c) ak by zvukovým záznamom z priebehu hlavného pojednávania mohla byť ohrozená mravnosť, verejný poriadok alebo dôležitý záujem strán alebo svedkov,

d) pri výsluchu ohrozeného svedka, chráneného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená. 

Trestný poriadok stanovuje tiež to, že vyhotovovanie obrazových alebo audiovizuálnych záznamov z hlavného pojednávania nie je prípustné.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?