TREST Z OMEŠKANIA EMISNEJ KONTROLY

Bratislava,

Aký je trest za omeškanú emisnú kontrolu?

Odpoveď

Porušenie povinností súvisiacich s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly alebo povinnej emisnej kontroly sa kvalifikuje ako spáchanie deliktu, za ktorý ukladá okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie pokutu.

Výška pokuty je 166 Eur za premeškanie stanovenej lehoty pre technickú kontrolu a taká istá výška 166 Eur je aj v prípade z omeškania emisnej kontroly.

Ak sa vám stane, že vozidlo podlieha súčasne technickej aj emisnej kontrole a nebola vykonaná žiadna z nich, dostanete pokutu za každý delikt osobitne, teda dvakrát po 166 Eur.

 

Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel, zákon č. 725/2004, § 107

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?