TOLERANCIA POŽÍVANIA ALKOHOLU V PRÁCI

Bratislava,

Existuje tolerancia na pozitívny výsledok dychovej skúšky počas pracovnej doby? Ako je to v prípade 0,01 promile alkoholu?

Odpoveď

V súlade s § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnanec povinný nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov a nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

Zamestnávateľ je oprávnený túto povinnosť zamestnanca kontrolovať v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Ten ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a či dodržiava zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

§ 12 ods. 3 zákona č. 124/2006 ustanovuje výnimku zo zákazu požívania alkoholu. Tá sa týka úzkeho okruhu zamestnancov – tých, ktorý firmu reprezentujú alebo tých, ktorí majú špecializované profesie (napríklad degustátorov).

Pri kontrolách na alkohol je najdôležitejšia denná vizuálna kontrola zamestnancov. Pri podozrení alebo problémoch s požívaním alkoholu na pracovisku je namieste vykonanie kontroly dychovou skúškou a v prípade pozitívneho výsledku aj vyšetrenie krvi alebo moču, ktoré sú pri pracovnoprávnom spore najpreukázateľnejšie.

V zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ak ten závažne porušil pracovnú disciplínu. Zákon síce konkrétne nestanovuje, ktoré porušenie je závažné. Zvyčajne to však upravuje pracovný poriadok.

Z praxe vyplýva, že požitie alkoholu na pracovisku alebo nástup do práce pod vplyvom alkoholu je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. To potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu. Požívanie alkoholických nápojov na pracovisku alebo počas pracovného času aj v menšom množstve, prípadne nástup do zamestnania pod ich vplyvom, môže byť podľa neho považované za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, a teda môže byť aj dôvodom pre okamžité zrušenie pracovného pomeru.

Tolerancia na pozitívny výsledok dychovej skúšky počas pracovnej doby nie je teda v pracovnom pomere žiadnym zákonom povolená (okrem spomínaných výnimiek).

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?