SÚKROMNÝ DETEKTÍV ZA VOLANTOM

Bratislava,

Ak mám preukaz súkromného detektíva, na čo mám právo pri výkone funkcie v súvislosti s riadením vozidla?

Odpoveď

Prevádzkovateľ detektívnej služby nesmie používať vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami. Pri riadení vozidla sa naňho hľadí rovnako ako na akéhokoľvek iného účastníka cestnej premávky, bez akýchkoľvek výhod.

Detektívna služba je podľa zákona definovaná ako hľadanie osoby, majetku, zisťovanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Detektívnu službu súčasne nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných práv chránených, alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do činnnosti orgánu verejnej moci, alebo ktorým by mohlo dôjsť k zmareniu činnosti orgánu verejnej moci. Ďalej sa pri prevádzkovaní detektívnej služby nesmie pátrať po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti, po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu o poskytovaní detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.

 

Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 473/2005, § 59, § 52 ods. 2

Občiansky zákonník, § 11 – § 16

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?