PRÁVO PRENAJÍMATEĽA NA KONTROLU BYTU

Bratislava,

Bývam so spolužiačkami v podnájme. V zmluve je napísané, že majiteľ má právo na kontrolu bytu. Má však právo prísť tam kedykoľvek bez nášho vedomia a bez toho, aby v danom čase na mieste niektorá z nás bola?

Odpoveď

Prenajímateľ, pokiaľ to v nájomnej zmluve nie je dohodnuté inak, nie je oprávnený – okrem život ohrozujúcich situácií – kedykoľvek bez vášho vedomia a bez vašej prítomnosti vstupovať do prenajatého bytu. Inak by sa dopustil trestného činu porušovania domovej slobody vo vzťahu k právam nájomníkov. 

Prenajímateľ má právo požadovať prístup do svojho bytu za účelom kontroly jeho užívania. Podotýkam, má len oprávnenie požadovať prístup. Podrobnosti zákon ponecháva na zmluvné strany a ich vzájomnú dohodu v nájomnej zmluve. Nájomcovia požívajú taký istý rozsah ochrany ohľadom vstupu tretích osôb do bytu ako jeho vlastník, a to aj proti samotnému vlastníkovi bytu. To znamená, že ani vlastník nemôže bez výslovného súhlasu nájomníkov do bytu vstúpiť, ak v nájomnej zmluve nie je dohodnuté inak. Úprava vzájomných práv a povinnností v nájomnej zmluve je dôležitou prevenciou možných budúcich konfliktov.

Všeobecnú úpravu nájmu nájdete v § 663 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?