POVINNOSŤ MAŤ PRI SEBE VODIČSKÝ PREUKAZ

Bratislava,

Môže mi dať policajt pokutu za to, že nepredložím hneď vodičský preukaz, ak ma zastaví 100 metrov pred domom a poviem mu, že ho mám doma a hneď mu ho prinesiem ?

Ak pri vedení motorového vozidla nemáte pri sebe vodičský preukaz, policajt vám môže udeliť pokutu. V § 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“), sú upravené povinnosti vodiča, pričom jednou z takýchto povinností je v ods. 1 písm. b) aj povinnosť vodiča mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

A práve jednou z takýchto povinností predpísaných zákonom o cestnej premávke je povinnosť uvedená v § 94 ods. 2, kde je výslovne uvedené, že držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Platnými dokladmi, ktoré je vodič povinný mať pri sebe podľa osobitných predpisov, sú ďalej napr. doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, technické osvedčenie vozidla, doklad o vykonaní technickej kontroly a emisnej kontroly, ak jej vozidlo podlieha,  diaľničná nálepka ak jazdíte po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest, doklad od lekára pokiaľ máte povinnosť mať ho pre svoj vek či ako vodič z povolania a pod.

Teda, ak pri kontrole vedenia motorového vozidla policajtovi nepredložíte vodičský preukaz, dopustíte sa priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  o priestupkoch, lebo ste nedodržali vyššie uvedenú zákonnú povinnosť podľa zákona o cestnej premávke a tým ste porušili všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý vám hrozí pokuta v blokovom konaní do 50,- Eur a v správnom konaní až do výšky 100,- Eur.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?