POUŽITIE PSA PRI KONTROLE COLNÍKOM NA HRANICI

Bratislava,

Dobrý deň, som ukrajinský občan, pracujúci legálne na Slovensku. Pri prechode hranice Ukrajina - Slovensko po  novoročných sviatkoch má colník odstavil nabok a podrobil vozidlo a batožinu dôkladnej prehliadke. Po dlhšom čase, keď som tam na mraze stál, som sa ohradil, že nie som zločinec. Na to mi colník povedal, že "ako inak má vedieť, či nepašujem drogy a môže ešte na mňa pustiť sabaku". Chcel som sa opýtať, je colník na hranici oprávnený kontrolovať ma tak, že pustí na mňa psa ?

Colník je oprávnený využiť služobného psa na tzv. pachové práce, ak má podozrenie, že kontrolovaná osoba pácha trestný čin, napríklad ľudovo povedané, že pašuje drogy. Druhou stránkou veci je správanie sa colníka voči osobe, ktorá prechádza štátnu hranicu. Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou neadvekátneho zásahu alebo nevhodného správania sa colníka, môžete podať naňho sťažnosť na Finančnú správu SR, napríklad aj prostredníctvom e-mailovej adresy staznosti@financnasprava.sk

O použití služobného psa colníkmi hovorí zákon č. 652/2004 Z. z. o štátnej správe v colníctve. Podľa neho môže byť pes využitý na "pachové práce, a to najmä na sledovanie stopy osoby, vyhľadávanie osôb a vecí a vyhľadávanie omamných látok a psychotropných látok a ich prekurzorov, tabaku a tabakových výrobkov, chránených druhov rastlín a živočíchov a exemplárov, zbraní a výbušnín." Zároveň však platí, že colník je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, bola rešpektovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické potreby. A odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní.

Ďalšie dôvody, kedy je colník oprávnený služobného psa použiť sú:

  • aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať, 
  • aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, 
  • aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, 
  • na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti colnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná, 
  • na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
  • aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
  • na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby,. 

 

Foto: pixabay.com

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?