POTRESTANIE KONANIA PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Bratislava,

Mám právo podať trestné oznámenie na subjekt/fyzickú osobu, ktorá na Pražskej ulici v Bratislave odflákla úpravu zábradlia? https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/13346/vandalizmus-na-prazskej

Prvá sťažnosť už bola podaná, jej odpoveď tu https://www.facebook.com/peter.netri/posts/10152873644792359

Odpoveď

V každom prípade pochybila uvedená spoločnosť, ktorá predmetné práce vykonávala. Pochybenie si uvedená spoločnosť priznala a realizovala nápravu za svoje zlyhanie.

Práve vaša sťažnosť, tlak na mesto a ich úradníkov priniesli svoje ovocie a celá vec bola reparovaná s cieľom škody na životnom prostredí odstrániť.

Ani takáto činnosť uvedenej spoločnosti ju však nezbavuje podozrenia, že prostredníctvom svojich pracovníkov mohlo prísť k poškodeniu životného prostredia. Priestupku na úseku ochrany životného prostredia sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia a zhorší životné prostredie. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 99 eur, a to aj opakovane.

Na naplnenie skutkovej podstaty priestupku sa vyžaduje preukázanie zhoršenia životného prostredia, pričom skutková podstata priestupku v tomto ustanovení umožňuje postihnúť všetky porušenia právnych predpisov o ochrane životného prostredia a tých nie je zrovna málo. Takéto priestupky prejednávajú príslušné okresné úrady.

Zákon o ochrane prírody a krajiny upravuje postihy prísnejšie. Konanie uvedenej spoločnosti sa bude najskôr posudzovať podľa neho. Až v prípade, že by sa nejednalo o iný správny delikt – prísnejší postih, konanie by sa posudzovalo podľa Priestupkového zákona.

Takéto konanie spoločnosti, ak by naplnilo vyššiu mieru spoločenskej nebezpečnosti, stalo by sa trestným činom podľa Trestného zákona – kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody (škoda prevyšujúca sumu 266 Eur) tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodarení s nimi, trestá sa odňatím slobody až na tri roky.

V tomto prípade existuje teda viacero možností – podanie podnetu na spáchanie priestupku na okresný úrad alebo podnetu na spáchanie iného správneho deliktu na Inšpekciu životného prostredia. Poprípade trestné oznámenie zo spáchania trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia, pričom príslušní úradníci alebo policajt musia na základe odborných posudkov alebo vyjadrení jednoznačne zistiť, či prišlo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia. Samotní úradníci magistrátu túto skutočnosť nezisťovali a nevedia v tomto smere ani odpovedať, lebo sami v odpovedi na vašu sťažnosť uvádzajú len všeobecné konštatovanie „..a teda predpokladáme, že nedošlo ku kontaminácii pôdy.“ Úradníci nezisťovali, či prišlo,  alebo neprišlo ku kontaminácii pôdy. Svoju úlohu si veľmi zjednodušili a vôbec túto otázku neriešili do dôsledkov, čo tiež nie je najsprávnejší postup na zistenie objektívnej pravdy o veci.

 

Zb. o priestupkoch v znení noviel, § 21 až 44, § 45 ods. 1 zákona č. 372/1990

Z.z. v znení noviel o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 543/2002

Priestupkový zákon, § 45

Trestný zákon, § 300 ods. 1

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?