POLICAJT S KAMEROU

Bratislava,

Má policajt právo natáčať súkromnou kamerou osobu, proti ktorej vykonáva služobný zákrok?

Odpoveď

Otázka sa týka dvoch rovín – policajt v službe, ktorý vykonáva služobný zákrok a policajt, ktorý so súkromnou kamerou natáča počas zákroku fyzickú osobu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov je policajt vykonávajúci služobný zákrok „oprávnenou osobou”, ktorá musí spracúvať osobné údaje v súlade s vymedzeným rozsahom podľa poučenia jeho nadriadeným, v súlade s povolenými činnosťami a podmienkami spracúvania osobných údajov.

Policajt pri služobnom zákroku nie je teda oprávnený zákrok natáčať súkromnou kamerou. V súčasnosti takéto právo v poučení absentuje a takéto konanie by bolo v rozpore s právami a povolenými činnosťami.

Ak bude v budúcnosti takáto možnosť spracúvania osobných údajov policajtom legálna, bude policajt pravdepodobne používať pri natáčaní služobnú kameru.

Ak budú policajti podľa zákona o ochrane osobných údajov poučení, že môžu osobné údaje spracovávať aj natáčaním na služobné kamery, nebudú musieť občana o tomto zázname poučovať.

Ale samozrejme, ani v tomto prípade nepôjde o možný záznam osobných údajov na súkromnú kameru. Ak by sa tak stalo, policajt by porušil svoje povinnosti a jeho konanie by sa posudzovalo ako spracovanie osobných údajov fyzickou osobou pre vlastnú potrebu. Vtedy by už ale takáto osoba potrebovala súhlas druhej strany na jej natáčanie.

 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení noviel, zákon č. 122/2013, § 4 ods. 2 písmeno e)

Občiansky zákonník v znení noviel, zákon č. 40/1964

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?