POKUTA ZA PRIESTUPOK

Bratislava,

Má policajt právo udeliť vám pokutu aj bez záznamu a keď si nie ste vedomí spáchania priestupku? Má policajt právo zmeniť výšku pokuty?

Odpoveď

Policajt je povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občana i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto činnosťou vznikla občanovi bezdôvodná ujma. Policajt musí dať pozor, aby zásah do práv a slobôd občana neprekročil nevyhnutnú mieru na dosiahnutie účelu služobnej činnosti.

Pokiaľ policajt neporuší zákon alebo iný všeobecne záväzný predpis, môže vám udeliť pokutu aj vtedy, ak vám nevie ukázať záznam o spáchaní priestupku. Nie vždy sa dá takýto záznam vyhotoviť, a to z technických alebo iných dôvodov. Preto aj kvôli takýmto situáciám policajti vykonávajú službu vo dvojici, aby skutočnosti vedeli preukázať.

Ak by sa policajt rozhodol udeliť vám pokutu bez záznamu, máte právo na mieste ju  nezaplatiť. Bude to však ďalej posudzované a riešené na príslušnom správnom orgáne alebo polícii v riadnom správnom konaní, kde budete môcť na obranu predkladať všetky dôkazy.

Policajti vám však musia spáchanie priestupku dokázať. Ak nemajú záznam, tak inými spôsobmi, svedeckými výpoveďami a inými dôkazmi. Ak policajti nevyhotovili záznam alebo iný objektívny dôkaz o spáchaní priestupku, o to ťažšie sa im budú takéto priestupky dokazovať.

Policajt prejednávajúci priestupok nie je oprávnený licitovať o výške pokuty. Pre určenie výšky pokuty platia zásady, medzi ktoré určite nepatrí skutočnosť, či vám musel dôkaz o spáchaní priestupku ukázať alebo nie. V takomto prípade by išlo zo strany policajta o porušenie jeho základných povinností.

 

Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, zákon č. 171/1993, § 2 ods. 1 písm. k), § 8

Zákon o priestupkoch, § 12

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?