Pokuta za priestupok v Maďarsku od súkromnej spoločnosti

Bratislava,

Prišla mi pokuta za priestupok v Maďarsku od vymáhačskej spoločnosti. Predtým žiadna výzva na zaplatenie dlžnej sumy... Bolo mi povedané, že pokiaľ neuhradím aj ich "náklady" budú voči mne postupovať ako k neplatičovi, navýšia mi poplatok a dlh postúpia na exekučné konanie...?! Týmto Vás aj prosím o Vašu radu. Ako sa môžem voči ním brániť ?

Na vašom mieste by som uhradil len samotnú výšku pokuty uloženej vám maďarskou stranou a nič viac a to z nasledovných dôvodov.

Aj v Maďarsku predpokladám platí podobný postup ako na území SR, že ak spáchate priestupok v súvislosti s nezaplatením diaľničnej známky a následne vám bude uložená pokuta príslušným orgánom oprávneným na ich ukladanie, musí vám byť takéto rozhodnutie o uložení pokuty doručené na vedomie do vlastných rúk. Veď ako inak sa dozviete, že ste mali spáchať priestupok a akú výšku pokuty vám zaň uložili, mali by vám dať súčasne na vedomie číslo účtu a identifikátory platby, aby ste pokutu vedeli riadne zaplatiť.

Na druhej strane musíte mať možnosť sa brániť a teda podať opravný prostriedok proti každému takémuto rozhodnutiu.

A kedy nadobudne právoplatnosť takéto rozhodnutie, ak vám nebude do vlastných rúk doručené? Bez jeho riadneho doručenia nemôže byť takéto rozhodnutie o uložení pokuty právoplatné a predpokladám ani exekučne vymáhateľné na území SR.

Takýto postup realizuje aj diaľničná spoločnosť v Maďarsku, teda svojim maďarským občanom doručí rozhodnutie o uložení pokuty. Ak maďarský užívateľ diaľnic zaplatí pokutu v  30 dňovej lehote, neúčtujú mu žiadne administratívne poplatky.

Tento istý princíp musí platiť aj voči vodičom cudzincom.  Ak cudzinec spácha v Maďarsku takýto priestupok, diaľničná spoločnosť v Maďarsku by mala aj tomuto cudzincovi doručiť rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok. Veď obdobné rozhodnutia vystavujú a doručujú občanom SR rakúske aj nemecké orgány.

V našom konkrétnom prípade ak platí pre maďarského občana zákonná podmienka, že ak pokutu zaplatí do 30 dní  maďarská diaľničná spoločnosť mu neúčtuje žiadny administratívny poplatok, tak potom takýto istý princíp musí platiť aj pre občana SR, bez ohľadu, či mu rozhodnutie o uložení pokuty doručuje priamo maďarská diaľničná spoločnosť.

 

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?