ODMIETNUTIE KOMUNIKÁCIE S POLICAJTOM

Bratislava,

Musím za každých okolností odpovedať policajtovi na jeho otázky? Čo mi hrozí, ak odmietnem? Aký je rozdiel medzi pozíciou svedka a obvineného? Musím pri cestnej kontrole odpovedať na otázky typu „požili ste alkohol”?

Odpoveď

S policajtom nemusíte komunikovať za každých okolností. Je ale oprávnený požadovať od vás vysvetlenie, ak by to prispelo k objasneniu skutočností, dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu. Ak výzve bez dostatočného ospravedlnenia alebo závažných dôvodov nevyhoviete, môže vás policajt predviesť na útvar PZ. Vysvetlenie máte právo odmietnuť, len ak by ste tým spôsobili sebe alebo blízkej osobe nebezpečenstvo trestného stíhania, alebo porušili spovedné tajomstvo. Vysvetlenie sa nesmie požadovať ani od osoby, ktorá je pod zákonom uloženou mlčanlivosťou.

Je aj vo vašom záujme primerane a slušne s policajtom komunikovať, aj keď len stroho. Neochotu komunikovať by totiž mohol vyhodnotiť vo váš neprospech, napríklad tak, že niečo zatajujete. Následne vás môže vyzvať, aby ste sa dostavili na útvar PZ za účelom spísania zápisnice. Z jedného nevinného rozhovoru sa tak môže stať niekoľko hodín strávených na polícii. Preto odporúčam veci slušne odkomunikovať a vyhnúť sa zbytočným problémom. To isté platí aj pri cestnej kontrole. Policajt vám dá fúkať, či už mu ohľadom alkoholu odpoviete, alebo nie. 

Čo sa týka postavenia svedka a obvineného, jedno z najväčších práv obvineného je právo odoprieť vypovedať bez uvádzania dôvodu. Môže hovoriť aj nepravdu, nesmie však nikoho krivo obviniť z trestného činu alebo ohovárať. Inú pozíciu má svedok. Policajt ho predvoláva, aby vypovedal o tom, čo videl a počul o páchateľovi alebo okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok je povinný dostaviť sa na políciu k svedeckej výpovedi a vypovedať. Má povinnosť hovoriť pravdu. V opačnom prípade je zodpovedný za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy. Svedok je oprávnený odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému, alebo ak je príbuzný obvinenej osoby.

 

Pre viac informácií si pozrite § 17 až 34 druhého oddielu zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a § 129 a 130 Trestného poriadku.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?