OBŤAŽOVANIE SUSEDOM

Bratislava,

Sused často agresívne klope na dvere, vyhráža sa. Môžem dokázať tento čin tak, aby bol zaňho potrestaný?

Odpoveď

Zjavne ide o zlé susedské vzťahy, ktoré prekročili mieru slušnosti a bežného správania a samotné konanie suseda sa posunulo do roviny priestupkového práva.

V tomto ustanovení sú upravené priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa, ujmou či drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Za tento priestupok hrozí pokuta do 99 EUR, a to aj opakovane.

Konanie suseda by ste mali oznámiť na príslušnom okresnom úrade, priestupkovom odbore, kde bude sused predvolaný na prejednanie priestupku.

Musíte však počítať s hodnoverným preukázaním konania vášho suseda, a to rôznymi dôkazmi – napr. svedecké výpovede rodinných príslušníkov, iných susedov osobne prítomných pri takomto konaní suseda či nahrávkami, kde bude zachytené protiprávne konanie proti vašej osobe a pod.

 

Zb. o priestupkoch v znení noviel, zákon č. 372/1990, § 49 ods. 1 písm. d) 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?