MÔŽEM ROZBIŤ OKNO AUTA, V KTOROM JE ZABUDNUTÉ DIEŤA?

Bratislava,

Mám právo rozbiť okno zaparkovaného vozidla, keď v ňom vidím dieťa, psa alebo iného živého tvora, polícia po nahlásení dlho nechodí a ja mám obavu o zdravie či život tých, čo sú vnútri? Bude ma polícia vyšetrovať? Môže na mňa majiteľ vozidla podať trestné oznámenie?

Odpoveď

Na vaše konanie v opísanej situácii by sa mohol vzťahovať inštitút konania v krajnej núdzi. § 24 ods. 1 Trestného zákona zaň považuje čin, inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom.

Forma krajnej núdze nie je nijako určená. Možno ju preto zvoliť podľa potrieb konkrétneho chráneného záujmu (napr. ochrana života,), podľa charakteru nebezpečenstva a jeho intenzity, podľa prostriedkov, ktoré máte k dispozícii a podobne. V krajnej núdzi je oprávnený konať hocikto.

Krajná núdza musí spĺňať podmienky subsidiarity a proporcionality. Podľa princípu subsidiarity o krajnú núdzu nejde, ak bolo možné nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak. Princíp proporcionality hovorí, že o krajnú núdzu nejde, ak je spôsobený následok zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. 

Ak by ste tieto princípy dodržali, vaše konanie by vylučovalo trestnoprávnu zodpovednosť. To znamená, že ak by ste boli vyšetrovaný a polícia by prišla k záveru, že ste konali v krajnej núdzi, vaše konanie by neposudzovali ako trestný čin. 

Navyše, ak by ste si konaním v krajnej núdzi spôsobili škodu, mali by ste právo žiadať náhradu od osoby, v záujme ktorej ste takto konali. Najviac ale v rozsahu, zodpovedajúcom hroziacej škode, ktorá bola odvrátená.

 

Pre viac informácií o konaní v krajnej núdzi si naštudujte § 419 Občianskeho zákonníka a § 24 ods. 1 Trestného zákona.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?