MESTSKÁ POLÍCIA A PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI

Bratislava,

Dobrý deň, môže ma zastaviť mestský policajt bez prítomnosti dopravného policajta a zobrať si odo mňa doklady ?

Mestská alebo obecná polícia je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii oprávnená požadovať preukázanie totožnosti. A to v týchto prípadoch:

- ak vás pristihne pri spáchaní priestupku.

- ak je od vás požadované vysvetlenie, keďže príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. V tomto prípade je príslušník obecnej (mestskej) polície oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.

- ak ide o hľadanú osobu, osoba je povinná takejto výzve vyhovieť.

Vo vašom prípade ako vodiča motorového vozidla išlo pravdepodobne o podozrenie zo spáchania priestupku a v takomto prípade má oprávnenie vypýtať si od vás doklady. 

V prípade mestskej alebo obecnej polície môže jej príslušník prejednávať v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

- z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 

- zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?