LEKÁRNIČKA PO EXPIRÁCII

Bratislava,

Čo mi hrozí keď mám lekárničku po expirácii?

Odpoveď

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je podľa osobitného predpisu lékárnička. Týmto osobitným predpisom je Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 143/2009 Z. z. , ktorá nadobudla účinnost dňa 01.05.2009 a ktorá ustanovuje druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Teda v tejto súvislosti podotýkáme, že polícia vykonáva kontrolu len na úseku povinnej výbavy motorových vozidiel, teda či vodič lékárničku vo svojom vozidle ako povinnú výbavu má, polícia teda nekontroluje druhy lekárničiek ani ich obsah, tieto otázky rieši a ustanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojej vyhláške. Políciu preto bude pri kontrole povinnej výbavy zaujímať v prvom rade či lékárničku ako takú máte v povinnej výbave vo svojom vozidle a ak áno, či ďalej táto lékárnička nie je po dátume spotreby ako celok. Tu treba podotknúť že ani žiadna zo súčastí jej obsahu nesmie byť po dátume spotreby, vtedy je použitie takejto lekárničky v súlade s vyššie uvedenou vyhláškou. Ak ale polícia zistí, že máte v povinnej výbave lékárničku po dátume spotreby ako celok alebo niektorú z jej súčastí, porušujete týmto jednu z povinností ustanovených zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení noviel a porušenie takejto povinnosti sa považuje podľa tohto zákona za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, čo je podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneneí noviel, považované za priestupok. Za tento priestupok vám môže byť uložená sankcia a to pokuta do výšky 50,- Eur v blokovom konaní a v správnom konaní pokuta až do výšky 100,- Eur.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?