KÚPANIE VO VODNEJ NÁDRŽI

Bratislava,

V súvislosti s mojou dovolenkou na východnom Slovensku by som sa chcel opýtať, či možno vodnú nádrž Domaša preplávať na ktoromkoľvek mieste, alebo sa môžem kúpať len na vyhradených miestach, či sa nedopúšťam nejakého priestupku ?

Pokiaľ nejde o vodnú nádrž, kde je kúpanie zakázané napríklad z dôvodu ochrany prírody, alebo že ide o rezervoár pitnej vody, prípadne iného dôvodu, môžete sa kúpať ale len na vlastné riziko. Vo vašom vlastnom záujme by som vám odporúčal kúpať sa len na miestach, ktorá boli uznaného za oficiálne prírodne kúpaliská a to bez ohľadu na to, aký dobrý plavec ste. Ide najmä o kvalitu vody.

Aj to platí len v čase sezóny, v čase mimo sezóny sa aj na týchto uznaných prírodných kúpaliskách kúpete len na vlastné riziko. Podľa legislatívy Európskej únie majú členské štáty povinnosť informovať o zozname vôd určených na kúpanie (VUK).

VUK je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. 

VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a historicky vysokou návštevnosťou. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

VUK sa sledujú podľa požiadaviek smernice o vodách na kúpanie a údaje o kvalite vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Od roku 2011 sa hodnotí kvalita vody na kúpanie na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej hustoty pravdepodobnosti mikrobiologických údajov získaných z konkrétnych VUK za posledné 4 roky a VUK sa klasifikujú do stavov výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca. 

Slovenská republika je povinná každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny stanoviť Zoznam VUK a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny.  

Na predmetnej vodnej nádrži, na ktorú ste sa pýtali sú to tieto miesta: Tišava, Valkov, Dobrá pláž, Holčíkovce, Poľany, Nová Kelča, Nová Kelča - Krym.

Viac informácii k téme nájdete napríklad na stránke UVZSR.  http://www.uvzsr.sk/docs/info/kupaliska/zoznam_VUK_2016.pdf

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?