HAVÁRIA A PREDAJNÁ CENA AUTA

Bratislava,

Ako postupovať v prípade, že plánujete predať auto, ale vodič iného auta vám medzičasom spôsobí pri havárii značnú škodu na vozidle, ktorá sa potom odrazí na jeho nižšej predajnej cene? Je možné rozdiel ceny vymáhať od vodiča?

Odpoveď

Podľa zákona sa poškodenému musí uhradiť skutočná škoda a ušlý zisk – ujma, ktorá nastala na majetku poškodeného a ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch.

Skutočná škoda znamená zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci stav.

Najprv je potrebné zistiť skutočnú škodu. Pri jej výpočte musí byť zohľadnené zlepšenie alebo zhoršenie technického stavu vozidla vykonanou opravou, prípadne jeho nezmenenie. Na zistenie škody je ideálne osloviť znalca za účelom vyhotovenia znaleckého posudku, v ktorom vám znalec vypočíta výšku skutočnej škody na vašom vozidle.

V prípade, že sa takto zistenú škodu rozhodnete vymáhať od poškodeného na súde, na  uplatnenie si tejto škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia o premlčaní práva na náhradu škody, podľa ktorého sa právo na náhradu škody premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a tom, kto za ňu zodpovedá.

Občiansky zákonník, § 106, § 420 ods. 1, § 442

Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vyhláška č. 492/2004

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?