Čo robiť, ak úradník na obecnom úrade nekoná ?

Bratislava,

Na koho sa môžem obrátiť, keď úradníci na obecnom úrade aj so starostkou riešia veci podľa svojich osobných záujmov a záujmov svojich kamarátov ? Rozhodnutie z obnoveného dedičského konania blokujú rôznymi obštrukciami a nevydajú mi dokumenty požadované Katastrálnym odborom aby som mohol môj majetok na základe Geometrického plánu uviesť do právneho stavu. Súčasťou obštrukcií je aj to, že mi pani starostka neodpovedala na sťažnosť na prieťahy v konaní ani po 4 mesiacoch.

Vo vašom prípade by som postupoval podľa obsahu zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v znení noviel, ktorý upravuje presný postup a obsah vašej sťažnosti ak starosta nekoná čo mu vyplýva z jeho kompetencie a následne, ak by nebola vaša sťažnosť riadne a včas vybavená, máte právo požiadať o súčinnosť a kontrolu vybavenia takejto sťažnosti hlavného kontrolóra obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel.

V uvedenom zákone o sťažnostiach sú uvedené presné lehoty dokedy má byť vaša sťažnosť vybavená a sú tam uvedené aj sankcie a osobná zodpovednosť osoby, ktorá podľa tohto zákona nekonala, hoci konať mala.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?