AKO VYMÁHAŤ DLŽOBU

Bratislava,

Žena, ktorej som požičal 400 €, mi ich nevracia, aj keď dohodnutý dátum je už dávno za nami. Chcel som na ňu podať trestné oznámenie, z polície mi ale prišla odpoveď, že na začatie trestného konania nemajú dôvod. Akou zákonnou cestou môžem svoje peniaze vymáhať? 

Odpoveď

Vo vašej veci sa jedná o občianskoprávny spor a za súčasného stavu ho nemožno preniesť do roviny trestnoprávnej. Nápravu svojich práv môžete dosiahnuť v intenciách občianskeho, respektíve mediačného alebo rozhodcovského konania. 

Nie každé porušenie právnych noriem vyvoláva trestnoprávny postih. Trestné právo je právo ultima ratio. Používa sa preto vtedy a len vtedy, pokiaľ využitie iných prostriedkov právneho poriadku neprichádza v úvahu, alebo sú zjavne neúčelné. Trestné právo má význam predovšetkým z hľadiska ochrany základných spoločenských hodnôt. Nemôže však slúžiť ako prostriedok nahradzujúci ochranu práv a právnych záujmov jednotlivca v oblasti súkromnoprávnych vzťahov.

Vidím iba jedno východisko z vašej situácie. Pokiaľ dobrovoľné plnenie zo strany dlžníka neprichádza do úvahy, musíte podľa mňa požiadať súd, aby zaviazal dlžníka k úhrade dlžnej sumy vydaním platobného rozkazu. 

Na preukázanie vášho nároku nie je potrebné mať písomnú zmluvu o pôžičke. Najdôležitejšie je dokázať, že peniaze boli z vašej strany dlžníkovi reálne odovzdané alebo poslané na jeho účet. Ako dôkaz o poskytnutej pôžičke postačí aj doklad o prevode sumy z vášho účtu na účet dlžníka, ktorý máte.

V občianskoprávnych vzťahoch platí premlčacia lehota tri roky. Dajte si preto pozor, aby vašou nečinnosťou nedošlo k premlčaniu vášho nároku voči dlžníkovi a príslušný návrh podajte na súd do troch rokov od pripísania požičanej sumy na účet dlžníka.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?